VeighNa量化社区
你的开源社区量化交易平台
Member
avatar
加入于:
帖子: 21
声望: 0

停止单是在on_stop_order中完成订单列表的撤销,限价单是在on_order中完成吗,并且只处理除SUBMITTING = "提交中"
NOTTRADED = "未成交"
PARTTRADED = "部分成交"这三种状态外的订单吗

Member
avatar
加入于:
帖子: 4556
声望: 277

description
细粒度控制可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/2504-vnpyjin-jie-on-tickhan-shu-nei-che-dan-zhui-dan-xiang-jie-shi-pan-zai-yong-de-dai-ma-mei-you-keng-e

© 2015-2022 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号

沪公网安备 31011502017034号

【用户协议】
【隐私政策】
【免责条款】