vn.py量化社区
By Traders, For Traders.
Member
avatar
加入于:
帖子: 34
声望: 0

已已经申请了 ctp仿真账号, 也是在ctptest模块下,但是其他的内容怎么填写呢
description

Member
avatar
加入于:
帖子: 1462
声望: 89

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/603-kan-wan-zhe-pian-che-di-gao-ding-qi-huo-chuan-tou-shi-ctp-apijie-ru

© 2015-2019 上海韦纳软件科技有限公司
备案服务号:沪ICP备18006526号-3